Pientalorakentaminen

Mitä omakotitalon teettämistä suunnittelevan on syytä tietää hankkeen eri vaiheissa tontin valinnasta valmistuneen talon huoltoon? Tältä sivulta ja Pientalon suunnittelu ja rakentaminen -kirjasta saa yksityiskohtaista käytännön tietoa rakennushankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Ennen hankkeen aloittamista pientalon tulevan asukkaan eli rakennuttajan kannattaa pohtia tarpeitaan, toiveitaan ja resurssejaan: iso perinnetalo maaseudun rauhassa mutta kaukana työpaikasta vai kompakti kaupunkipientalo lähellä työtä ja palveluja? Vai iso talo avaralla tontilla hyvien yhteyksien päässä mikäli budjetti antaa myöden? Entä perhetilanne ja omat voimavarat tai kiinnostuksen kohteet? Kun tavoite on selvillä, kannattaa palkata hyvät suunnittelijat sen toteuttamiseen.

Rakennuttajan rooli hankkeessa vaihtelee oman osaamisen ja ajankäytön mukaan, mutta viime kädessä hän on vastuussa hankkeen onnistumisesta. Hän tekee valinnat ja päätökset saamansa asiantuntijatiedon perusteella ja vastaa kustannuksista.


Tarpeiden selvitys, rakennushankkeen käynnistäminen, tontin ja talotyypin valinta.

Pientalon ensimmäinen vaihe on rakennushankkeen käynnistäminen. Tarpeiden ja toiveiden täsmennyttyä tehdään hankkeen kustannusarvio ja hankeaikataulu sekä valitaan pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Alkuvaiheen selvityksiä ovat myös tarveselvitys ja tilaohjelma, jotka ovat tavallaan esisuunnittelua.

Energiamääräykset on huomioitava

Nykyaikaisen talon rakentaminen vaatii erityistä ammattitaitoa joka vaiheessa. Uudet energiamääräykset edellyttävät rakennukselta aiempaa parempaa kokonaisenergiatehokkuutta. Tämä voidaan toteuttaa monella tavalla kuten rakenteiden eristävyyttä parantamalla tai uusia lämmitysjärjestelmiä hyödyntämällä. Tiiviit rakenteet tarvitsevat toimivaa talotekniikkaa, jonka avulla ehkäistään kosteus- ja homeongelmia.

Tontin vaikutus rakennushankkeeseen

Tontin pinnanmuodot ja maaperän laatu vaikuttavat perustusratkaisuihin ja sitä kautta hankkeen kustannuksiin. Kaavamääräykset ja rakennusoikeus on myös otettava huomioon. Entä mikä on kunnallistekniikan merkitys? Halpa tontti haja-asutusalueella voi lopulta olla taajamatonttia kalliimpi. Kun sopiva tontti on löytynyt, on vuorossa tonttikauppa ja lainhuuto.

Valmis talopaketti, kivitalo, ryhmärakentaminen....

Seuraavaksi tontin valinnan jälkeen on vuorossa itse talon valitseminen. Pohdittavana on useita vaihtoehtoja: valmis talopaketti, talopaketti omin muutoksin vai yksilöllisesti suunniteltu paikalla rakennettu talo – puutalo vai kivitalo? Lisäksi on mietittävä rakennuksen ekologisuutta, energiatehokkuutta, sisäilman laatua sekä runko- ja julkisivumateriaaleja. Viime vuosina yleistynyt ryhmärakentaminen puolestaan antaa mahdollisuuden jakaa vastuita ja rakentamiskustannuksia.

Tarveselvitys

Tarveselvitysvaiheessa tarkastellaan tulevia asuntoon kohdistuvia vaatimuksia kuten tilantarvetta, asunnon sijaintia, rakentamisen ajankohtaa, toteutustavan valintaa, kartoitetaan saatavilla olevat rakennusalan ammattilaiset ja selvitetään hankkeen rahoitusta. Oman työn osuuden kriittinen arvioiminen on myös tehtävä tässä vaiheessa.

Alanko rakentaa?

Vaiheen lopuksi tehdään päätös rakennushankkeeseen ryhtymisestä, mikäli päädyttiin siihen lopputulokseen että edellytykset hankkeen onnistuneelle läpiviennille on olemassa. Tarveselvitysvaiheessa laaditut kustannusarvio ja rakentamisaikataulu tarkentuvat hankkeen seuraavissa vaiheissa. Kustannusarvio ja aikataulu ovat rakennushankkeeseen ryhtyvän tärkeimmät työkalut hanketta johdettaessa.


Talon ja urakan suunnittelu

Talon suunnittelussa on lukuisia huomioon otettavia asioita kuten suunnittelijoiden palkkaaminen, suunnittelusopimukset ja piirustukset hankesuunnitelmasta työpiirustuksiin.

Yhteistyön pääsuunnittelijan, arkkitehdin, rakennesuunnittelijan sekä LVI- ja sähkösuunnittelijan välillä on merkittävä seikka hankkeen onnistumisen kannalta. Rakennusluvan hakeminen kaikkine vaiheineen ja asiakirjoineen on syytä hoitaa huolella. Ennen rakennusvaihetta rakennuttajan tulee ottaa huomioon mm. sopivan urakkamuodon valinta, rakennuttajan rooli työnantajana, hankintojen suunnittelu, tarjouspyynnöt ja sopimusten tekeminen, rakennuttajan velvollisuudet ja vastuut työmaan turvallisuudesta huolehtimisesta sekä vakuutukset mahdollisten ongelmien varalle.


Rakennusvaihe

Rakennuttajan tulee tietää riittävästi ammattilaisten rakennushankkeen eri vaiheissa suorittamasta työstä pystyäkseen hoitamaan oman osuutensa aloituskokouksesta töiden viimeistelyyn ja tarkastuksiin. Rakentamiseen olennaisesti liittyvään valvontaan ja johtamiseen kuuluvat viranomaisvalvonta, työmaalla tapahtuvaa valvonta pöytäkirjoineen, malleineen ja ohjeineen sekä lopputarkastukset.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tehtävänä hyvän rakennustavan edistäminen kunnissa. Rakennusvalvontaa suorittavat kunnissa rakennustarkastajat, jotka ovat rakennusalan asiantuntijoita ja joiden puoleen rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee kääntyä aloittaessaan rakennushanketta. Rakennusvalvonnassa huomiota kiinnitetään rakennuksen teknilliseen toimivuuteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä itse rakennustyön suorittamiseen. Rakennusvalvontaa suoritetaan suunnitelmien ennakkotarkastuksin ja rakennuspaikalla pidetyin katselmuksin ja tarkastuksin.

Rakennusvalvonnan Lupapiste-palvelussa voit hakea rakennus- ja muita lupia.

Valmis koti – pihaa ja huoltosuunnitelmaa myöten

Rakennushankkeen päättymiseen liittyy mm. loppukatselmus. Tässä vaiheessa tehdään ja viimeistellään pihatyöt puiden ja pensaiden istutuksesta pihavalaistukseen. Vastavalmistuneen talon uudella asukkaalla on vielä pari tärkeää velvollisuutta jäljellä ennen muuttoa: tutustua rakennuksen takuupapereihin ja suunnitella huoltoa ja kunnossapitoa.


Huoltokirja kannattaa ottaa käyttöön heti rakennushankkeen alkumetreillä. Materiaalit ja tärkeät yhteystiedot löytyvät myöhemmin hyvin täytetystä huoltokirjasta


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä