Rakentaminen ja korjausrakentaminen

Kaava määrittelee, mitä ja kuinka paljon tontille saa rakentaa. Oman kunnan kaavoituksen voi tarkistaa rakennusvalvonnasta tai teknisestä toimesta.

Rakennusjärjestys täydentää kunnan asemakaavaa ja toimii ohjeena asemakaava-alueen ulkopuolisten alueiden toteuttamiselle. Rakennusjärjestykseen on hyvä tutustua, kun suunnitellaan piharakennuksen, aidan tms. rakentamista.

Vastuu rakennus- ja korjaushankkeiden onnistumisesta on talon omistajalla. Hänen on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten, määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. On varmistettava myös, että hankkeella on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat sekä pätevä rakennustiimi.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus on tilaajalla. Hänen tulee ilmoittaa verohallinnolle tiedot rakennusurakoista ja -urakoitsijoista. Kotitalouden tulee ilmoittaa rakennusluvan alaiset työt ennen loppukatselmusta. Toimenpide- ja purkamisluvan alaisia sekä ilmoituksenvaraisia töitä ei tarvitse ilmoittaa.
Kotitalouden on ilmoitettava myös talkootyönä tehdyistä rakennustöistä. Tällöin annetaan ainoastaan rakennuskohdetta koskevat tiedot ja tieto siitä, ettei palkkoja tai muita vastikkeita ole maksettu.


Tarjouspyynnöt ja sopimukset

Tarjouksia kannattaa pyytää aina vähintään kolmelta eri toimijalta, jotta saa valittua sopivimman tekijän. Sopimus tulee tehdä kirjallisesti ja siihen sisältyvät työt kirjata selkeästi. Maksut kannattaa suorittaa vasta töiden valmistuttua esimerkiksi vaiheittain. Tarkista sopimusta tehdessä myös vastuu vahinkotilanteissa.


Pätevöityneet asiantuntijat

Löydät pätevöityneitä asiantuntijoilta seuraavista osoitteista.
  • www.fise.fi: päteväksi todetut työnjohtajat ja valvojat

  • www.vtt-todistus.fi: pätevät rakennusterveysasiantuntijat, kuntotutkijat ja sisäilma-asiantuntijat

  • www.rkl.fi: rakennusalan asiantuntijapalvelut
Neuvoa kannattaa tiedustella myös kunnan rakennusvalvonnasta.

Määräykset ja säädökset

Löydät lisätietoa rakentamiseen ja remontointiin liittyvistä säädöksistä tästä.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä