Alta löydät Omakotiliiton antamat lausunnot

Aika - Lausunnon saaja - Lausunto

 1. 15.11.2018 - Sosiaali- ja terveysministeriö - Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta Säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista (PDF)
 2. 14.11.2018 - Työ- ja elinkeinoministeriö - Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta (PDF)
 3. 12.11.2018 - Oikeusministeriö - Lausunto hallituksen esityksestä kansalaisaloitelain muuttamisesta (PDF)
 4. 9.11.2018 - Liikenne- ja viestintäministeriö - Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä - (PDF)
 5. 6.11.2018 - Ympäristövaliokunta - Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta - (PDF) 6. 25.10.2018 - Valtiovarainvaliokunnan verojaosto - Lausunto energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta - (PDF) Omakotiliiton lausunto diaesitys
 7. 18.10.2018 - Talousvaliokunta - Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (ns. Datahub) - (PDF)
 8. 12.10.2018 - Verohallinto - Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista - (PDF)
 9. 10.10.2018 - Liikenne- ja viestintäministeriö - Lausunto radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun VN:n asetuksen muuttamisesta - (PDF)
 10. 10.2018 - Eduskunta, Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto - Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 (PDF)
 11. 28.9.2018 - Valtiovarainministeriö - Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu VM115:00/2018 - (PDF)
 12. 27.9.2018 - Hallintovaliokunta - Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta (nuohouspalvelut) (PDF) Omakotiliiton lausunto diaesitys
 13. 27.9.2018 - Valtiovarainministeriö - Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta (PDF)
 14. 26.9.2018 - Ympäristövaliokunta - Lausunto hallituksen esityksestä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta (PDF)
 15. 25.9.2018 - Valtiovarainvaliokunnan verojaosto - Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta - (PDF)
 16. 30.8.2018 - Ympäristöministeriö - Lausunto rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta - (PDF)
 17. 30.8.2018 - Valtiovarainministeriö - Lausunto eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta - (PDF)
 18. 23.8.2018 - Ympäristöministeriö - Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta - (PDF)
 19. 15.8.2018 - Ympäristöministeriö - Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta - (PDF)
 20. 10.8.2018 - Rakennustietosäätiö RTS sr - Lausunto asuinkiinteistön kuntoarvioita käsittelevistä ohje-ehdotuksista - (PDF)
 21. 10.8.2018 - Työ- ja elinkeinoministeriö - Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopoltto-aineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta - (PDF)
 22. 25.6.2018 - Liikenne- ja viestintäministeriö - Lausunto luonnoksesta digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi - (PDF)
 1. 19.6.2018 - Liikenne- ja viestintäministeriö - Lausunto liikennepalveluhankkeen kolmannesta vaiheesta (postilaki, postipalvelutietojen avaaminen) - (PDF)
 1. 22.5.2018 - Ympäristöministeriö - Lausunto uuden päästökattodirektiivin kansalliseen toimeenpanoon liittyvistä säännösmuutoksista (ympäristönsuojelulain ja –asetuksen muutos) - (PDF)
 2. 15.5.2018 - Työ- ja elinkeinoministeriö - Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (ns. Datahubia koskevat lainsäädännön muutokset) - (PDF)
 3. 4.5.2018 - Ympäristöministeriö - Lausunto maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 3D-kiinteistöjen käyttöönoton vuoksi (PDF)
 4. 4.5.2018 - Ympäristöministeriö - Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta (kaukolämpö asemakaavassa) - (PDF)
 5. 30.4.2018 - Eduskunnan ympäristövaliokunta - Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi / radon - (PDFOmakotiliiton lausunto diaesitys
 6. 26.4.2018 - Ympäristöministeriö / Suomen Kulttuurirahasto / PVIV-työryhmä - Lausunto Painovoimainen ilmanvaihto -oppaasta (PDF)
 7. 20.4.2018 - Ympäristöministeriö - Lausunto Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausoppaasta - (PDF)
 8. 6.4.2018 - Työ- ja elinkeinoministeriö - Lausunto maakaasumarkkinoiden markkinasääntöjen valmistelusta - (PDF)
 9. 20.3.2018 - Ympäristöministeriö - Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi - (PDF)
 10. 9.3.2018 - Liikenne- ja viestintäministeriö - Lausunto hallituksen esityksestä laajakaistatukilain muuttamisesta - (PDF)
 11. 29.1.2018 - Ympäristöministeriö - Lausunto Rakennuksen käytön ja huollon turvallisuus -ohjeluonnoksesta - (PDF)

Lausunnot 2017

 1. 12.12.2017 - Rakennustietosäätiö RTS - Lausunto kiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatimista käsittelevästä ohje-ehdotuksesta - (PDF)
 2. 6.11.2017- Valtiovarainvaliokunnan verojaosto - Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta - (PDF)
 3. 25.10.2017 - Verohallinto - Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista - (PDF)


   
 4. 29.9.2017 - Liikenne- ja viestintäministeriö - Lausunto 2030-luvun liikenne- ja viestintäpolitiikkaan - (PDF)
 5. 13.9.2017 - Viestintävirasto - Lausunto viisipäiväiseen jakeluun kuuluvien alueiden määritteystä - (PDF)
 6. 12.9.2017 - Valtiovarainministeriö  - Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta - (PDF)
 7. 31.8.2017 - Sosiaali- ja terveysministeriö - Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta ionisoivasta säteilystä - (PDF)

 8. 31.8.2017 - Sosiaali- ja terveysministeriö - Lausunto valtioneuvoston asetuksesta ionisoivasta säteilystä - (PDF)

 9. 15.8.2017 - Ympäristöministeriö - Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta - (PDF)

 10. 14.8.2017 - Sosiaali- ja terveysministerö - Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta (PDF)

 11. 8.8.2017 - Liikenne- ja viestintäministeriö - Lausunto postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta  (PDF)
 12. 28.6.2017 - Rakennustieto - Lausunto sisäilmastoluokituksesta 2017. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset.
   (PDF)

 13. 28.6.2017 - Ympäristöministeriö - Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista (PDF)

 14. 28.6.2017 - Ympäristöministeriö - Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ääniympäristöstä (PDF)

 15. 13.6.2017 - Sisäministeriö - Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pelastuslain muuttamisesta (nuohous) (PDF)

 16. 12.6.2017 - Ympäristöministeriö - Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista (PDF)

 17. 5.6.2017 - Eduskunnan talousvaliokunta - Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakaasumarkkinoita koskevista laeista (PDF)

 18. 28.4.2017 -Ympäristöministeriö - Lausunto luonnoksesta asetukseksi Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (PDF)

 19. 5.4.2017 - Työ- ja elinkeinoministeriö - Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakaasumarkkinoita koskevista laeista (PDF)
 20. 27.3.2017 - Ympäristöministeriö - Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta (PDF)

 21. 21.3.2017 - Eduskunnan talousvaliokunta - U 6/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä. U 7/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista

   (PDF)   Omakotiliiton lausunto diaesitys
 22.  
  21.3.2017 - Liikenne- ja viestintäministeriö - Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (PDF)
 23. 3.3.2017 - Ympäristöministeriö - Lausunto luonnoksesta Ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta (PDF)
 24.  
  28.2.2017 - Saaristoasiain neuvottelukunta
  , Maa- ja metsätalousministeriö - Lausunto valtakunnallisen saaristo-ohjelman 2017-2019 laadinnasta (PDF)
 25.  
  23.2.2017 - Eduskunnan ympäristövaliokunta - U 12/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttaminen) (PDF)  

  Omakotiliiton lausunto diaesitys

 26. 10.2.2017  - Ympäristöministeriö - Lausunto Ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen paloturvallisuudesta (PDF)

 27. 31.1.2017 - Energiateollisuus ry - Lausunto Kaukolämmön yleiset sopimusehdot (PDF)
 28. 18.1.2017 - Ympäristöministeriö - Lausunto valtioneuvoston asetuksesta talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (haja-asutusalueiden jätevesiasetus) (PDF)
 29. 16.1.2017 - Sosiaali- ja terveysministeriö - Lausunto säteilylain kokonaisuudistuksesta (PDF)
 30. 16.1.2017 - Ympäristöministeriö - Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen käyttöturvallisuudesta ja ohjeesta rakennuksen käyttöturvallisuudesta (PDF)

Lausunnot 2016
  Nimi Tiedostomuoto Koko
2016-12-20 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistatukilain muuttamisesta PDF -tiedosto 173.2 KB
2016-12-12 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista PDF -tiedosto 170.6 KB
2016-12-09 Lausunto matkaviestinkuuluvuudesta rakennuksissa PDF -tiedosto 108.2 KB
2016-12-07 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta PDF -tiedosto 164.1 KB
2016-11-30 Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta PDF -tiedosto 292.2 KB
2016-11-25 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista PDF -tiedosto 173.3 KB
2016-11-07 Lausunto luonnoksista ympäristöministeriön asetuksiksi ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi (Lähes nollaenergiarakentaminen) PDF -tiedosto 319.6 KB
2016-10-17 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 PDF -tiedosto 220.8 KB
2016-10-13 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta PDF -tiedosto 186.6 KB
2016-10-11 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta PDF -tiedosto 583.5 KB
2016-10-04 Lausunto lunastuslainsäädännön uudistamistarpeista PDF -tiedosto 213.5 KB
2016-09-29 Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain muuttamisesta PDF -tiedosto 435.6 KB
2016-09-19 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (Haja-asutusalueiden jätevesi) PDF -tiedosto 1.1 MB
2016-09-15 Lausunto arviomuistiosta postilain muuttamisesta PDF -tiedosto 156.4 KB
2016-08-31 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (karalusu) PDF -tiedosto 266.2 KB
2016-08-29 Lausunto yhden luukun periaatteen toteuttamisesta ympäristöasioissa PDF -tiedosto 146.5 KB
2016-08-24 Lausunto päätösluonnoksesta yleispalveluyritysten nimeämistarpeesta ja nimettävien yleispalveluyritysten valinnasta PDF -tiedosto 145.6 KB
2016-08-15 Lausunto kiinteistönpitokirjasta PDF -tiedosto 200.1 KB
2016-08-11 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennusten esteettömyydestä PDF -tiedosto 146.5 KB
2016-08-11 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta PDF -tiedosto 174.1 KB
2016-06-22 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin (siirtomaksukorotuskatto) PDF -tiedosto 258.6 KB
2016-05-26 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (Haja-asutusalueiden jätevesi) PDF -tiedosto 267 KB
2016-05-26 Lausunto lakiehdotuksesta asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista PDF -tiedosto 198.3 KB
2016-05-13 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (Lähes nollaenergiarakentaminen) PDF -tiedosto 378.8 KB
2016-04-26 Lausunto vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistamisesta PDF -tiedosto 141.4 KB
2016-04-01 Lausunto televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoitteesta PDF -tiedosto 143.7 KB
2016-03-08 Lausunto ympäristönsuojelulain uudistamisesta - uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista PDF -tiedosto 202.6 KB
2016-03-08 Lausunto maakaasumarkkinalain uudistamisesta - maakaasumarkkinalakityöryhmän raportista PDF -tiedosto 145.7 KB
2016-02-24 Lausunto rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttamisesta PDF -tiedosto 521 KB
2016-02-08 Lausunto maantielain ja ratalain muutosesityksistä PDF -tiedosto 193.4 KB
2016-02-01 Lausunto asetusluonnoksesta vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta ja SYKEn esityksestä pohjavesille annettujen ympäristönormien muuttamisesta PDF -tiedosto 197.2 KB
2016-01-29 Lausunto rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttamisesta PDF -tiedosto 275 KB
2016-01-15 Lausunto liittyen Määräyksen 65 muuttamiseen PDF -tiedosto 162.9 KB

Lausunnot 2015
  Nimi Tiedostomuoto Koko
2015-12-16 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 14§n muuttamisesta PDF -tiedosto 136.3 KB
2015-12-14 Lausunto luonnoksista verohallinnon ohjeiksi kiinteistöjen arvostamisesta kiinteistöverotuksessa ja maa-aineksista saatavista tuloista PDF -tiedosto 209.5 KB
2015-11-30 Lausunto rakennusterveysohjelman toimeenpanosuunnitelmasta PDF -tiedosto 200 KB
2015-11-20 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista PDF -tiedosto 197.2 KB
2015-11-13 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maakaaren muuttamisesta PDF -tiedosto 145.2 KB
2015-11-13 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 3 ja 9 §n muuttamisesta ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §n m PDF -tiedosto 781.1 KB
2015-11-05 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3§n kumoamisesta PDF -tiedosto 133.1 KB
2015-11-02 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta PDF -tiedosto 358.3 KB
2015-10-22 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta PDF -tiedosto 124.4 KB
2015-10-15 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 PDF -tiedosto 177.1 KB
2015-10-06 Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain muuttamiseksi PDF -tiedosto 1.3 MB
2015-10-02 Lausunto asuntosäästöpalkkiolain muuttamisesta PDF -tiedosto 123.6 KB
2015-09-18 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PDF -tiedosto 188.8 KB
2015-09-07 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi PDF -tiedosto 293.2 KB
2015-08-31 Lausunto 2. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016-2023 PDF -tiedosto 199.8 KB
2015-08-25 Lausunto Joutsenmerkin kriteeriehdotuksesta taloille kerrostaloille sekä päiväkoti- ja koulurakennuksille PDF -tiedosto 249.6 KB
2015-08-21 Lausunto sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevien asetusten uudistamisesta PDF -tiedosto 140.1 KB
2015-08-17 Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain muuttamisesta PDF -tiedosto 218.3 KB
2015-08-14 Lausunto luonnoksesta kansalliseksi pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaksi PDF -tiedosto 126.3 KB
2015-08-10 Lausunto hallituksen esityksestä yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi PDF -tiedosto 192.3 KB
2015-07-30 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (tuulivoima) PDF -tiedosto 126.4 KB
2015-06-08 Lausunto ympäristöministeriön asetusluonnoksista eurokoodien kansallisista valinnoista sekä luonnoksista Suomen rakennusmääräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta koskeviksi osiksi PDF -tiedosto 121.8 KB
2015-05-15 Lausunto Turvallinen asuminen RT- SIT- ja KH-ohje-ehdotus PDF -tiedosto 187.3 KB
2015-05-12 Lausunto raportista asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus PDF -tiedosto 301.7 KB
2015-04-20 Lausunto 1. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016-2023 (sähkön ja maakaasun jakelu- ja siirtoverkkotoiminta) PDF -tiedosto 485.7 KB
2015-03-31 Kommentti rakennusvalvontatoimen kehitämisestä rakennusvalvonnan asiakkaille ja sidosryhmille PDF -tiedosto 252.7 KB
2015-02-23 Lausunto selvityksestä vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta PDF -tiedosto 122.1 KB
2015-02-19 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen 10§ muuttamisesta PDF -tiedosto 121.8 KB
2015-02-06 Lausunto pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportista PDF -tiedosto 249.8 KB
2015-02-06 Lausunto esiselvityksestä nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista PDF -tiedosto 187 KB
2015-01-30 Lausunto yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden arviointia koskevasta muistiosta PDF -tiedosto 122.5 KB
2015-01-19 Lausunto käymäläjärjestelmistä PDF -tiedosto 126.5 KB
2015-01-12 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi PDF -tiedosto 196 KB

Lausunnot 2014
  Nimi Tiedostomuoto Koko
2014-12-17 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista PDF -tiedosto 197.6 KB
2014-12-16 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista PDF -tiedosto 204.5 KB
2014-12-12 Lausunto yleispalveluun kuuluvien yhteystietopalvelujen nimeämismenettelystä PDF -tiedosto 122.6 KB
2014-12-10 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta PDF -tiedosto 1.1 MB
2014-12-02 Lausunto asumisen tukijärjestelmistä ja verotuksesta PDF -tiedosto 251.3 KB
2014-12-01 Lausunto yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä PDF -tiedosto 136 KB
2014-11-27 Lausunto energiakatselmuksia koskevista asetusehdotuksista PDF -tiedosto 197.5 KB
2014-11-17 Lausunto sisäverkkomääräyksen M65 muuttamisesta PDF -tiedosto 121.7 KB
2014-10-09 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015, luku 35.20 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen PDF -tiedosto 320.5 KB
2014-10-06 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta PDF -tiedosto 119.2 KB
2014-09-23 Lausunto Kiinteistöverolain 11 ja 12 § muuttamisesta PDF -tiedosto 620.7 KB
2014-09-12 Lausunto InfraRYLn osan 1 lukuihin PDF -tiedosto 205.5 KB
2014-08-29 Lausunto laajakaistadirektiivin arviomuistiosta PDF -tiedosto 216.3 KB
2014-08-26 Lausunto hallituksen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi kilpailun edistämiseksi PDF -tiedosto 122.3 KB
2014-08-22 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä PDF -tiedosto 118.9 KB
2014-08-22 Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain 11 ja 12 §n muuttamisesta PDF -tiedosto 248 KB
2014-08-18 Lausunto lähes nollaenergiamääritelmän asetusmuutoksesta PDF -tiedosto 119.8 KB
2014-06-19 Lausunto Ympäristöministeriön tulevaisuuskatsauksen linjauksista PDF -tiedosto 73 KB
2014-05-05 Lausunto ryhmärakennuttamistyöryhmän mietinnöstä PDF -tiedosto 221.5 KB
2014-04-11 Lausunto omakotitalojen kuntokatselmoinnin edistämisestä. OKE-hankkeen loppuraportti. PDF -tiedosto 230.6 KB
2014-03-31 Lausunto luonnokseen energiatehokkuusdirektiivin 4 artiklan vaatimusten mukaiseen ilmoitukseen Euroopan komissiolle. EED artikla 4. PDF -tiedosto 191.6 KB
2014-03-31 Lausunto Joutsenmerkin kriteeriehdotuksesta tulisijoille ja biopolttoaineen kattiloille PDF -tiedosto 119 KB
2014-03-31 Lausunto hallituksen esityksestä luonnonsuojelulain muuttamisesta PDF -tiedosto 187.9 KB
2014-03-18 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ilmastolaiksi PDF -tiedosto 230.3 KB
2014-03-13 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta PDF -tiedosto 194.9 KB
2014-03-07 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (pohjavesien suojelun sääntelyn kehittäminen) PDF -tiedosto 139 KB
2014-03-05 Lausunto asumisen tukijärjestelmistä ja verotuksesta PDF -tiedosto 197.3 KB
2014-02-07 Lausunto rakennusten haitta-ainetutkimuksesta PDF -tiedosto 184.7 KB
2014-02-05 Lausunto Ympäristöministeriön strategialuonnoksesta PDF -tiedosto 307.4 KB
2014-01-31 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi PDF -tiedosto 279.5 KB
2014-01-29 Kuuleminen ryhmärakennuttamiseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta PDF -tiedosto 221 KB

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä