Kansalaisaloite rakennuksen energiatodistuslain muuttamiseksi

Vuonna 2013 Omakotiliitto käynnisti kansalaisaloitteen energiatodistuslain muuttamiseksi. Omakotiliiton mielestä laskennallinen, energiamuotokertoimella painotettu kulutus oli (on) epäoikeudenmukainen vanhoille pientaloille. Mahdollinen ero todelliseen kulutukseen voisi olla huomattava ja jopa moninkertainen.

Energiamuotokerroin tulisi rankaisemaan erityisesti sähkö- ja öljylämmittäjiä kohtuuttomasti, koska sähkön kerroin on 1,7 ja öljyn 1. Siten energiamuotokertoimella painotettu ostoenergiankulutus voisi laskea talon arvoa myynti- ja vuokratilanteessa, kun talo sijoittuisi heikompaan E-luokkaan. Pakollinen energiatodistus myös toisi pientaloasukkaalle lisäkustannuksia myynti- ja vuokratilanteissa, arviolta 500-2000 euroa.

Lisäksi energiatodistukseen liittyi myös huoli siitä, että E-luokitusta tullaan tulevaisuudessa käyttämään kiinteistöverotuksen pohjana ja siten epäoikeudenmukaisen luokituksen takia tulee tuomaan lisäkuluja suurempana kiinteistöverona.

Omakotiliitto oli siis huolissaan energiatodistuksen vaikutuksista, uskottavuudesta ja hinnasta, ja esitti kansalaisaloitteessa, että

 • Energian todellinen kulutus (ostoenergia) on aina ilmoitettava todistuksessa laskennallisen luvun lisäksi
 • Vanhojen pientalojen (rakennettu ennen vuotta 2008) kohdalla energiamuotokerrointa ei huomioida

Kiitosta kansalaisilta ja medialta

Omakotiliitto, sen piirijärjestöt, yhdistykset ja aktiivit pyrkivät vahvasti viestimään ja vaikuttamaan päättäjille ja medialle energiatodistuksen ongelmakohdista. Omakotiliiton kansalaisaloite sai niin Eduskunnassa kuin mediassakin paljon huomiota ja kiitosta. Taloustutkimus selvitti, että yli neljä viidestä kuluttajasta sekä 84 % eri puolueiden kannattajista halusi, että rakennuksen energiatodistuksen luokitus tulee perustua todelliseen kulutukseen.

Jopa Yle kirjoitti: ”Kevättä leimasivat myös yhden asian lobbaajat, joista tänä keväänä menestyksellisin oli ehkä Omakotiliitto. Talojen energiatodistusten järkevöittämistä vaatinut kansalaisaloite sai asuntoministeriltä ja kansanedustajilta suopean vastaanoton ja ympäristövaliokunta otti monet sen ajamista muutoksista esityksessään huomioon.”


Aloite sai kuuden kuukauden vireilläoloaikanaan 62.211 kannatusilmoitusta. Kiitos kaikille allekirjoittaneille!

Näin kansalaisaloite eteni:

 • Kannatusilmoitusten keräys aloitettiin 11.4.2013.
 • Omakotiliitto, sen piirijärjestöt, yhdistykset ja aktiivit keräsivät nimiä kannatusilmoituksiin ja kertoivat päättäjille sekä medialle energiatodistuksen ongelmakohdista. Kansalaisaloite sai tuekseen joukon järjestöjä ja julkisuudenhenkilöitä.
 • Nimienkeräys päättyi kuusi kuukautta myöhemmin 11.10.2013.
 • Aloite sai kuuden kuukauden vireilläoloaikanaan loppujen lopuksi 62 211 kannatusilmoitusta. Näistä sähköisiä kannatusilmoituksia oikeusministeriön kansalaisaloite.fi -palvelussa kertyi yhteensä yli 31 651.
 • Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen perusteella (25.3.2014) yli neljä viidestä kuluttajasta haluaa, että rakennuksen energiatodistuksen luokitus tulee perustua todelliseen kulutukseen.
 • Omakotiliitto luovutti Väestörekisterikeskuksen tarkistuksen jälkeen kansalaisaloitteen (62.211 allekirjoitusta) Eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle 25.3.2014. Samana päivänä Omakotiliitto järjesti aloitteen luovutuksesta Eduskunnan Pikku-parlamentissa tiedotustilaisuuden eduskuntapuolueille ja tiedotusvälineille. Tilaisuudessa käytiin läpi rakennuksen energiatodistuksen ongelmia, kansalaisilta ja muilta järjestöiltä saatuja palautteita, Omakotiliiton alkuperäinen kansalaisaloite, täsmennys kansalaisaloitteeseen sekö täydennetty esitys rakennuksen energiatodistuslaiksi ja -asetukseksi. Tiedotustilaisuudessa eduskuntapuolueiden edustajat kertoivat omat kantansa Omakotiliiton kansalaisaloitteesta ja rakennuksen energiatodistuksesta.
 • Eduskunta kirjasi kansalaisaloitteen vastaanotetuksi 23.4.2014 ja lähetti kansalaisaloitteen ympäristövaliokunnan käsiteltäväksi 24.4.2014.
 • Ympäristövaliokunta järjesti aloitteesta julkisen kuulemisen 30.4.2014. Tilaisuus oli nähtävissä valtakunnallisesti suorana verkossa ja kuultavina Omakotiliiton lisäksi olivat Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto, Lähienergialiitto, Motiva ja Ympäristöministeriö. Omakotiliitto toi vahvasti esille energiatodistuksen ongelmat kuluttajille ja kunnille sekä saadun palautteen (Taloustutkimus, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto, isännöitsijät ja energiatodistusten laatijat). Lisäksi Omakotiliitto täydensi aloitteensa sisältöä ja esitti mallia, kuinka energiatodistuksesta voidaan tehdä tasavertainen ja oikeudenmukainen, selkeä ja ymmärrettävä, läpinäkyvä ja luotettava sekä kohtuuhintainen ja hyödyllinen. Muun muassa Ranskassa ja Irlannissa todistuksessa on kaksi eri kuvaajaa: energiatehokkuudelle ja päästöille.

 • Ympäristövaliokunnan mietintö valmistui 6.6.2014, jossa valiokunta ehdotti, että kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään 2 lausumaa.

 • Eduskunta käsiteli asiaa 17.6.2014 ja 18.6.2014. Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen, mutta hyväksyi seuraavat lausumat:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus aloitteellisesti pyrkii rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen energiatodistuksen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta.

 • Valtioneuvosto päätti asian 7.8.2014.
 • Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen kutsui Omakotiliton kuultavaksi Ympäristöministeriöön 23.9.2014, jossa esiteltiin vaihtoehtoisia malleja, kuinka eduskunnan hyväksymä lausuma voidaan toteuttaa. Omakotiliitto oli syksyn aikana aktiivisesti yhteydessä niin kulttuuri- ja asuntoministeri kuin Ympäristöministeriöön.
 • Ministeri asetti 2.12.2014 työryhmän selvittämään pientalojen energiatodistuksen sisällöllistä muuttamista helpommin ymmärrettäväksi poistaen samalla energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa erilaiset vaihtoehtoiset tavat eduskunnan lausuman toteuttamiseksi, arvioida vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus ja ehdottaa toteutettavaa vaihtoehtoa. Työryhmän alkuperäisen toimikauden piti kestää 30.1.2015 saakka.
 • Omakotiliitto jätti eriävän mielipiteen työryhmän kokoonpanosta, työskentelystä, raportista sekä johtopäätöksistä: "Työryhmän enemmistö ei halua toteuttaa Eduskunnan eikä kansalaisten tahtoa ja poisti Suomen Omakotiliitto ry:n kannanotot mallien arvioinneista ja johtopäätöksistä."

Mitä energiatodistukselle kuuluu nyt?

Lue lisää Asuminen -osiosta >>

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä