Asumispoliittiset tavoitteet 2020

Omakotiliiton Asumispoliittiset tavoitteet 2020 on valmisteltu luottamuselimissä, ja ne sisältävät yleisiä tavoitteita, joita liiton edunvalvontatyöllä pyritään saavuttamaan.

Edunvalvontaesite2015

Tavoite 1.   Asumisen kustannusten kasvu on pysäytettävä

Asumiskustannusten kasvu on katkaistava. Kansalaisten asumisen kustannuksella ei saa paikata valtion ja kuntien taloutta. Jatkuva asumismenojen kasvattaminen on supistanut kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen määrää ja samalla myös kotitalouksien kulutusta ja esimerkiksi investointeja rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen.

Kiinteistöverotus on merkittävä osa asumisen kokonaisverotusta. Kiinteistöveroa ei ole alun perin tarkoitettu kuntien talouden pilariksi. Kiinteistöverotuksen käyttö ja kehittäminen valtion ja kuntien talouden paikkaajana on katkaistava eikä kiinteistöveroa saa enää nostaa. Kiinteistöverotusta tulee kehittää niin, että se tulee tasapuoliseksi eri asumismuodoille.

Kiinteistöveron kehittämisessä lähtökohdaksi tulee ottaa asumistalous ja sen käytettävissä olevat tulot. Kohtuuttomille ja ylisuurille kiinteistöveroille tulee kehittää leikkausmekanismi, joka poistaa kiinteistöverotuksen loukut.

Kiinteistöverolta tulee poistaa alaraja, jotta kunnallinen itsehallinto toimisi ja kunnat voisivat periä pienempää kiinteistöveroa kuin laki nyt sallii.

Sähköveroa tulee laskea ja sähkön siirtomaksua kohtuullistaa poistaen alueelliset eroavaisuudet. Omakotitaloissa kodin lämmitys- ja taloussähkö on noin 40–60 prosenttia asumisen kustannuksista johtuen Suomen ilmasto-olosuhteista ja korkeista hinnoista. Energian hinnan kilpailutuksen hyödyt menetetään sähköverojen jatkuvaan kasvuun ja siirtomaksuihin.

Sähköjohto


Tavoite 2.   Tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus

Kaikkia asumismuotoja ja asumistalouksia eri puolilla Suomea tulee kohdella tasa-arvoisesti valtion asuntopoliittisessa ohjelmassa. Asumistalouden/perheen asumisen kokonaisverotusta tulee kohtuullistaa ja tasapuolistaa, eikä se saa olla riippuvainen asumismuodosta. Tarkastelun pohjaksi tulee ottaa kaikkien menojen osuus perheen käytettävissä olevista tuloista.

Jokaisen ihmisen tulee saada valita oma asumismuotonsa sekä saada asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Omakotiliiton omakotitalkkaripalvelut tukevat erityisesti iäkkäiden ihmisten kotona-asumista. Näillä palveluilla vähennetään erityisesti myös yhteiskunnan kustannuksia. Kolmannen sektorin tuottamiin asumispalveluiden järjestämiseen, kuten omakotitalkkaritoimintaan, tarvitaan pitkäjänteistä valtiovallan sitoutumista ja taloudellista tukea.

Aiti ja tytar pyorailemassa


3. Asumiseen kohdistuvan sääntelyn ja ohjauskeinojen tulee olla kannustavia

Pientaloasukkaita koskee noin 75 eri lakia asumisen ja elämisen eri vaiheissa. Sääntelyä on arvioitava uudelleen ja turha ohjaus on purettava. Näin voidaan laskea niin yhteiskunnan kuin asumisenkin kustannuksia. Poliittiset ohjauskeinot eivät saa luoda kohtuuttomia ja jatkuvasti uusia rasitteita sekä päällekkäisiä ohjauskeinoja pientaloasumiseen. Kun EU-tason ja kansallisen tason ilmasto- ja energiapolitiikassa tehdään päätöksiä, tulee kotitalouksille kohdistuvat kokonaiskustannukset tuoda esiin julkisesti ennen päätöksentekoa. Ylipäätään ohjauskeinojen tulee olla kannustavia. Kun pyritään saavuttamaan yhteiskunnalliset tavoitteet, tulee toimien olla kotitalouksille kustannustehokkaita.

Ympäristönsuojelulakia ja valtioneuvoston asetusta talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (ns. haja-asutusalueiden jätevesiasetus) tulee tarkistaa ja muuttaa kohtuullisemmaksi erityisesti pientaloille ja vapaa-ajanasunnoille, jotka eivät sijaitse rannalla tai pohjavesialueella.

EU-tason energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet saavutetaan paremmin kannustimien avulla kuin sääntelemällä. Erityisesti energiatodistussääntelyä tulee kohtuullistaa. Energiatehokkuusinvestointien lisäämiseksi kotitalousvähennystä tulee nostaa sekä korjaus- ja energia-avustuksia lisätä ja kohdentaa systemaattisesti pientalokantaan. Kotitalousvähennyksen kansantaloudellinen merkitys on ollut suuri pientalojen remonteissa, korjausvelan poistamisessa, rakennusalan työllisyyden edistämisessä ja harmaan talouden torjunnassa. Kotitalousvähennyksen määrää tulee korottaa, laajentaa suunnittelutyöhön ja kuntotarkastuksiin/-tutkimuksiin sekä yksineläjien osalta määrä tulee kaksinkertaistaa.

Rakentamisen laatua tulee parantaa uudis- ja korjausrakentamisessa, koska monessa kodissa kärsitään kosteus- ja homeongelmien aiheuttamista sairauksista. Omakotiliiton pientalon huoltokirjan käyttöön tulee kannustaa niin terveydestä kuin omaisuudesta huolehtimisen keinona. Omakotiliitto valtakunnallisena kansalaisjärjestönä tavoittaa tehokkaasti ja laajasti pientaloasukkaat: Omakotiliitto korostaa neuvonnan, opastuksen ja motivoinnin keinoja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa ja edellyttää lisää valtiovallan resursseja puolueettomaan neuvontatyöhön.

Aurinkopaneelit-katolla

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä