Uudenmaan Piiri
SUOMEN OMAKOTILIITON UUDENMAAN PIIRI RY
FINLANDS EGNAHEMSFÖRBUNDS NYLANDS DISTRIKT RF

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri ry:n säännöt


Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri ry, Finlands Egnahemsförbunds Nylands distrikt rf.

Lyhenteenä käytetään OKL:n Uudenmaan piiri ry, EHF:s Nylands distrikt rf.

Sen kotipaikka on Espoo ja toimialue Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan maakuntien alue poisluettuna Helsinki. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä piiri.

Piiri on Suomen Omakotiliitto ry:n (Finlands Egnahemsförbund rf) jäsenjärjestö. Näissä säännöissä Suomen Omakotiliitto ry:stä käytetään nimitystä liitto. Piiri on suomen- ja ruotsinkielinen. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä yhdistysrekisteriin on suomi.

Tarkoitus ja toimintamuodot Piirin tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana alueellisena piirijärjestönä

-  valvoa omakotitalon, vapaa-ajan asunnon sekä pienkiinteistön omistajien, haltijoiden ja osakkeen­omistajien oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja,
-  edistää ja ohjata omakoti- ja muun pientaloasumisen lisäämiseen ja kehittämiseen sekä asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimia,
-  liiton edunvalvonnan järjestäminen ja tukeminen toimialueellaan sekä
-  jäsenyhdistysten yhteistoiminnan ja yhteisten pyrkimysten kehittäminen sekä etujen valvonta.Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri

-  pitää yhteyttä toimialansa alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin,
-  seuraa toimialaansa vaikuttavien asioiden kehittymistä alueellisella ja paikallisella tasolla,
-  osallistuu toimikenttänsä asioiden valmisteluun ja pyrkii ohjaamaan päätöksentekoa,
-  johtaa ja tukee järjestäytymisen kehittämistyötä toimialueellaan,
-  tukee alueensa jäsenyhdistysten toimintaa ja kehittämistä,
-  voi liittyä tarvittaviin järjestöihin ja toimia niiden kanssa yhteistyössä,
-  edustaa jäsenkuntaansa sekä
-  järjestää esitelmä-, koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia.

Piiri voi toimintansa tukemiseksi

-  harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa,
-  ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
-  järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä
-  hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä ja osakkeita.

Jäsenyyttä koskevat määräykset Piirin varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä piirin toimialueella sijaitsevat Suomen Omakotiliitto ry:n rekisteröidyt jäsenyhdistykset, joita näissä säännöissä kutsutaan yhdistyksiksi.

Piirikokous voi kutsua toiminnassa erittäin ansioituneen piirin entisen puheenjohtajan tai piirin toiminnassa ansioituneen henkilön kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.Yhdistyksen tulee piirin jäsenenä pitää piiri tietoisena sellaisista alueellisen tason hankkeista, valmisteluista, päätöksistä, julkaisuista tai muista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä piirin toiminnalle.

Yhdistyksen tulee tukea piirin toimintaa

-  ehdottamalla sen käyttöön taitaviksi ja suorituskykyisiksi tunnettuja jäseniään,
-  avustamalla piiriä tutkimustoiminnassa ja tietojenkeruussa,
-  tiedottamalla etukäteen yhdistyksen ja piirin suhteisiin vaikuttavista hankkeista sekä
-  noudattamalla piirin sääntöjä.Yhdistys, erotessaan liiton jäsenyydestä, erotetaan piirihallituksen päätöksellä myös piirin jäsenyydestä. Yhdistyksen, joka ei noudata piirin päätöksiä ja sääntöjä tai toimii muuten sen tarkoitusperiä vahingoittavalla tavalla, voi piirikokous erottaa piiristä ja myös esittää erotettavaksi liiton jäsenyydestä. Piiri ylläpitää jäsenluetteloa toimien yhteistyössä liiton jäsenrekisterin kanssa.

Piirin toimielimet Toimielimet ovat piirikokous ja piirihallitus. Päätösvaltaa käyttää piirikokous. Toimeenpaneva elin on piirihallitus. Se voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.

Piirikokoukset Kutsu piirin kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse yhdistyksen ilmoittamalla osoitteella tai kirjallisella kutsulla. Kutsun tulee sisältää kokouksen aika, paikka ja esityslista liitteineen sekä ne jäsenmäärätiedot, joihin kokousedustajien määrä perustuu. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle sähköpostitse yhdistyksen ilmoittamalla osoitteella tai kirjallisella kutsulla kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat.Yhdistysten edustajat kokoontuvat piirihallituksen kutsusta piirin varsinaisiin kokouksiin maalis-toukokuussa kevätkokous ja loka-marraskuussa syyskokous sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Yhdistyksellä on oikeus tehdä kokouksille aloitteita. Ne on toimitettava piirihallitukselle yksi (1) kuukausi ennen kokousta.

Ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta päättää piirihallitus. Se on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa, kun vähintään yksi viidesosa (1/5) yhdistyksistä sitä jonkin asian käsittelemistä varten kirjallisesti piirihallitukselta vaatii.

l0§

Yhdistys on oikeutettu lähettämään piirikokoukseen yhden edustajan jokaista alkavaa sataa (100) henkilöjäsentä kohden. Yhdistyksen jäsenmääräksi katsotaan se määrä henkilöjäseniä, jonka perusteella se on maksanut edellisen kalenterivuoden ajalta liitolle sen sääntöjen määräämän jäsenmaksun. Äänioikeutta piirikokouksissa käyttää yhdistyksen valtuutetut edustajat. Kullakin edustajalla on yksi ääni.

Piirikokous valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijat ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa.

Kevätkokouksessa

-  todetaan kokouksen laillisuus,
-  käsitellään piirihallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille,
-  nimetään tarvittaessa piirin ehdokkaat liiton hallitukseen ja liittovaltuustoon sekä heille henkilökohtaiset varahenkilöt tai todetaan aiemmin valitut sekä
-  käsitellään muut piirihallituksen valmistelemat tai yhdistysten piirihallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Syyskokouksessa

-  todetaan kokouksen laillisuus,
-  todetaan liiton taloudellinen tuki ja päätetään mahdollisesta jäsenmaksusta,
-  vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten,
-  päätetään piirihallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
-  valitaan piirin hallituksen puheenjohtaja,
-  päätetään piirihallituksen jäsenmäärästä 4 - 12, tarvittaessa valitaan erovuoroisten tilalle varsinaiset uudet jäsenet kahdeksi (2) toimikaudeksi sekä valitaan ensimmäinen ja toinen varajäsen vuodeksi kerrallaan,
-  valitaan  tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä
-  käsitellään muut piirihallituksen valmistelemat tai yhdistysten piirihallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Piirihallitus 

11§

Piirihallitukseen kuuluvat kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään 12 kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet tai lähinnä puolet aluksi arvan sitten vuoron mukaan.

Piirin hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan piirin puheenjohtajaksi. Piirihallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan sähköpostitse piirihallituksen jäsenen ilmoittamalla osoitteella tai kirjallisesta kutsusta tai kun vähintään kolme (3) piirihallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Kutsu piirihallituksen kokoukseen on toimitettava viisi (5) päivää ennen kokousta.

Piirihallitus on toiminnastaan vastuussa piirikokouksille. Piirihallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet jäsenistä on läsnä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen tulee varajäsen hänen tilalleen. Varajäsenet tulevat varsinaisten jäsenten tilalle piirikokouksen päättämässä järjestyksessä.

Piirihallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Toiminnan rahoittaminen 

12 §

Piirin talous perustuu ensisijaisesti liiton taloudelliseen tukeen. Syyskokous voi päättää yhdistyksiltä perittävästä jäsenmaksusta. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Piirin nimen kirjoittaminen 

13§

Piirin nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Piirihallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan piirin nimen.

Toiminta- ja tilikausi 

14§

Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat jätetään tilintarkastajille tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä.

Tilintarkastuskertomus on annettava piirihallitukselle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.
 
Sääntöjen muuttaminen 

15§

Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan piirikokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksissä annetuista äänistä.

Piirin purkaminen 

16§

Päätökseen, jolla piiri puretaan, vaaditaan piirikokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.

Piirin purkautuessa sen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan yhdistyksille niiden edellisen vuoden liitolle jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenten määrän suhteessa.

Yleisiä säännöksiä 

17§

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 15. ja 16. §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänestys on avoin, ellei piirikokouksessa vähintään kolme (3) valtuutettua vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muutoin puheenjohtajan ääni.

Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus piirin kokouksessa.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus piirikokouksissa on piirin kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja niillä ulkopuolisilla henkilöillä, joille kokous sen myöntää.

Muissa kuin yllä olevien pykälien tarkoittamissa tapauksissa piirin toimintaan sovelletaan yhdistyslain säännöksiä.


Hyväksytty piirin varsinaisessa sääntömääräisessä kevätkokouksessa 01.04.2009