Lieksan Omakotiyhdistys

LIEKSAN OMAKOTIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Päivitetty 05.11.2014


1. § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI                          

Yhdistyksen nimi on Lieksan Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka ja toimialue on Lieksa. Näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys.

Yhdistys on Suomen Omakotiliitto ry:n ja sen Pohjois-Karjalan piirijärjestön jäsenyhdistys. Se on suomenkielinen. Kokouksien pöytäkirjakielenä on suomi.


2. § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

 Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

– valvoa omakotitalon, vapaa-ajan asunnon sekä pienkiinteistön omistajien oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja

– edistää, ohjata ja kehittää  pientalovaltaista asumismuotoa sekä parantaa asumisviihtyvyyttä

– vaikuttaa elinympäristön laatuun

– edistää ja kehittää myös luonnon-, ympäristön ja kulttuuriarvojen suojelua


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– pitää yhteyttä toimialansa paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin

– seuraa toimialaansa vaikuttavien asioiden kehittymistä paikallisella tasolla

– osallistuu toimikenttänsä asioiden valmisteluun ja pyrkii ohjaamaan päätöksentekoa

– tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäseniään neuvoin ja ohjein

– edustaa jäsenkuntaansa

– järjestää koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia


Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi

– harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa

– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

– järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

– hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä ja osakkeita

 

3. § JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on omakotitalon, paritalon, rivitalon, vapaa-ajan asunnon tai muun asuin kiinteistön omistaja tai osakkeenomistaja tai henkilö, joka on omakotitoiminnasta kiinnostunut. Yhdistyksessä voi olla varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvia perhejäseniä. Yhdistyksessä voi olla myös kannatusjäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta. Varsinaiset jäsenet, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä sen toimielinten päätöksiä. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

 

4. § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN  

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuuden (6) kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.

 

5. § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on hallitus. Se voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.


6. § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti, sanomalehti-ilmoituksella tai sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Ilmoituksen tulee sisältää kokouksen aika ja paikka ja sääntöjen 8. §:n mukaiset asiat. Ylimääräisen kokouksen osalta kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

 

7. § YHDISTYKSEN KOKOUKSIIN OSALLISTUMINEN

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin helmi-toukokuussa (kevätkokous) ja syys-joulukuussa (syyskokous) sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Se on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti jonkin asian käsittelemistä varten.

Äänioikeus kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla.

Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Perhejäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

 

8. § KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 Kevätkokouksessa

– käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomu

– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

– käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

– valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliitto ry:n liittokokoukseen ja mahdolliset ehdokkaat Suomen Omakotiliitto ry:n hallitukseen sekä valtuustoon.

Syyskokouksessa

– vahvistetaan jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten

– päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista

– päätetään hallituksen jäsenmäärästä

– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi

– valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliiton Pohjois-Karjalan piiri- ja paikallisjärjestön kokouksiin ja hallitukseen

– valitaan (1-2) toiminnantarkastajaa ja (1-2) varatoiminnantarkastajaa sekä

– käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään (1) yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat


9. § YHDISTYKSEN HALLITUS

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4 – 10 varsinaista jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

Sihteeri ja taloushallinnon hoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen kokoukselle.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

 

10. § JÄSENMAKSU

Yhdistys kerää varsinaisilta ja perhejäseniltään vuosittaista jäsenmaksua Suomen Omakotiliiton ylläpitämän jäsenrekisterin kautta. Perhejäsenen jäsenmaksu on vähintään puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistys kerää kannatusjäseniltään vuosittaista kannatusjäsenmaksua.

 

11. § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

Lisäksi sen voi kirjoittaa henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

 
12. § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösasiakirjat tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 
13. § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14. § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jos yhdistys puretaan, sen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan Suomen Omakotiliitto ry:lle tai yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan, joka määrätään tarkemmin purkautumisesta päättävässä kokouksessa.

 
15. § YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 13. §:ssä mainituissa tapauksissa.
Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään kymmenesosa (1/10) ääni-oikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä.
Puhe- ja läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sen myöntää.