Mitä on asbesti?

Asbestin uuskäyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1993 ja EU:n alueella vuonna 2005. Rakennusmateriaaliin sidottuna asbesti ei kuitenkaan aiheuta vaaraa terveydelle. Remonttikohteissa vahingoittumaton asbestimateriaali saatetaan siis edelleen jättää purkamatta.


Asbestia on käytetty eniten rakennusmateriaaleissa. Sitä on käytetty muun muassa katolla ja seinissä asbestisementtilevyinä, pintarakenteissa ruiskutettuna pinnoitteena akustiikan parantamiseen tai palonsuojaksi, palonsuojana puhtaina asbestilevyinä ja pinnoitemassoissa, putkistoissa asbestipahvina, asbestinauhana ja eristysmassana, kattiloissa eristysmassana, sähkölaitteissa mm. mittaritaulujen taustalevyissä, kaakeliuunien muuraussementissä ja liitossaumoissa, lattialistoissa ja -laatoissa muovin lisäaineena, kaakeleiden, laattojen ja listojen kiinnitys ja saumausmassoissa.


Erityisesti 1960- ja 1970-luvilla suuri osa rakentajista altistui työssään asbestille. Vaikka uuden asbestimateriaalin käyttö on kielletty, poisto-, purku-, huolto- ja kunnossapitotyössä asbestialtistumisongelmat ovat edelleen olemassa. Asbestipitoisia rakennusmateriaaleja purettaessa ja työstettäessä asbestikuituja vapautuu ilmaan, josta ne hengityksen mukana joutuvat keuhkoihin. Altistuminen tarkoittaa siis asbestikuitujen joutumista keuhkoihin.

Asbestin vaikutukset terveyteen tulevat esiin vasta 10-30 vuoden kuluttua altistumisen alkamisesta, joskus jopa myöhemmin. Asbestille altistuneiden ammattitauteja ovat keuhko- tai keuhkopussin ja vatsakalvon syöpä, asbestoosi eli pölykeuhkosairaus ja keuhkopussin paksuuntuma.


asbesti

Asbestityö on luvanvaraista

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista. Asbestikartoitus on dokumentoitava ja se on luovutettava asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön. Kartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti, selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä ja selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa.

Asbestipurkutyötä saa tehdä henkilö tai yritys, joka on saanut siihen luvan. Lupaa ei kuitenkaan tarvita


  • lyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yhteydessä ei käsitellä murenevia asbestimateriaaleja

  • hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien materiaalien kapselointiin tai päällystämiseen

  • asbestikartoitukseen ja muuhun näytteiden ottoon.

Ajankohtaista


Asbestilainsäädäntö tiukkeni vuoden 2016 alusta. Laki (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetus (798/2015) asbestityön turvallisuudesta astui voimaan 1.1.2016. Asbestisementtituotteiden käsittely kuten asbestipitoisten seinä- ja kattolevyjen purku ulkotiloissa on jatkossa asbestipurkutyöluvan edellyttämää työtä.

Asbestipurkutyöntekijän pätevyysvaatimuksena on ammattitutkinto tai sen soveltuva osa. 
Uuden lain mukaan lupaviranomainen pitää rekisteriä asbestipurkutyöluvista ja pätevistä työntekijöistä. Työntekijän kohdalla asbestityön suorittaminen siis edellyttää rekisteröitymistä. Lupaviranomaisena toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue. Tietoja rekisteristä saa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, puh. 0295 018 450.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä