Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan Piiri

Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Ajankohtaista

 

Liittovaltuuston syyskokous Lappeenrannassa 16.10.2013

Kiinteistöjen verotusarvojen korotukset nostavat asumiskustannuksia

Maamme kiinteistöverojärjestelmässä olevia epäkohtia ollaan lisäämässä omakotiasujien kannalta. Tonttien verotusarvojen nousu ja kuntien päättämät kiinteistöveron korotukset ovat kiristäneet kiinteistöverorasituksen monella pientaloasukkaalla suureksi. Tämän lisäksi kiinteistöveroon on nyt vielä tulossa arvostusperusteiden korotus. Tämä nostaa voimakkaasti asumiskustannuksia.

Kiinteistövero kiristyy vuodesta 2014 lähtien noin 10 prosenttia, ilman että kosketaan kiinteistöveroprosentteihin. Tämä tapahtuu rakennusten ikäalennuksia leikkaamalla, rakennusten jälleenhankinta-arvoja nostamalla sekä rakennusmaan verotusarvoa nostamalla. Tämän lisäksi monet kunnat ovat vielä nostamassa kiinteistöveroprosentteja. Myös rakentamattomalle tonttimaalle joka on asuinkiinteistön yhteydessä ollaan kiristämässä kiinteistöveroprosenttia.

Verotusarvojen korotukset eivät kestä perusteluja, jos ikävähennysten muutoksilla ei huomioida rakennuksen korjausvelan kertymistä. Ikävähennyksistä muodostuukin ”ikälisä”, joka on erityisen kohtuuton pienituloisille vanhojen omakotitalojen omistajille.Suunta on hallitusohjelman vastainen.

Suomen Omakotiliiton mielestä tällainen kehityssuunta on hyvin kaukana tavoitteesta parantaa verotuksen oikeudenmukaisuutta. Tämä ei ole oikeudenmukaista kehitystä.

Kiinteistöverojärjestelmän rakenteellisen epäoikeudenmukaisuuden takia verorasitus tuntuu eniten tavallisen ihmisen kukkarossa, koska spekulatiiviset verotusarvot nostavat automaattisesti kiinteistöveron määrää. Omakotitalossa asutaan eikä sitä ajatella ensisijaisesti sijoituskohteena. Kiinteistöverosta on tullut piilovarallisuusvero, joka koskettaa jokaista, keskivertoperheestä mökin mummoon.

 

Asumisen menot karanneet käsistä

Asumisen verotaakkaa ei voida enää pohjattomasti nostaa, vaan pitää kiinnittää huomio siihen, paljonko asumisen menojen kokonaisosuus on asumistalouden käytettävissä olevista tuloista.

Verot vievät kiinteistönomistajalta leijonanosan kaikista asumisen hoitokuluista. Yhdistettynä energian hintojen ja muiden asumiskulujen voimakkaaseen nousuun kiristyvä verotus vie entistä enemmän kansalaisten ostovoimaa. Asumista lisää verottavat toimenpiteet merkitsevät monien tavoitteena pitämän, ns. kohtuuhintaisen asumisen tavoitteen pysyvän vaikeasti saavutettavana tulevina vuosina.

 

Kiinteistöverossa noudatettava kohtuullisuutta

Nykyisellään kiinteistövero on vero, jolla kerätään tuottoja niiden kohdistumatta mihinkään. Sen sijaan kiinteistöveron tuotot pitäisikin ohjata asumisen palvelujen tuottamiseen kunnissa. On selvää, ettei kiinteistöveron korotuksilla ratkaista kuntatalouden ongelmia. Kun verotuksessa ollaan melkein lain sallimalla ylärajalla, niin silloin keksitään muita keinoja nostaa veroja. Omakotiasukkaiden kustannustaakkaa on aivan riittävästi, mutta sitä ollaan edelleen nostamassa. Asumisen kokonaiskustannukset ovat Suomessa riittävän suuret. Suomen Omakotiliiton mielestä kiinteistöverotuksessa pitää noudattaa kohtuullisuutta.

Uudenmaan piirin julkilausuma 23.10.2013

Asuinkiinteistön myyjän vastuun tarkentaminen (Maakaari 540/1995)

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri ry vaatii, että kiinteistössä tehtyyn kuntotarkastukseen liittyen tarkennetaan myyjän ja kuntotarkastajan vastuita.

Jos kiinteistö todetaan tarkastuksen yhteydessä rakennetuksi rakennusvuonna voimassa olleiden rakennusmääräysten mukaisesti sekä kaikessa sen jälkeen tehdyissä korjausrakentamisissa on noudatettu kulloinkin voimassa olevia rakennusmääräyksiä eikä tehdyssä kuntotarkastuksessa ole havaittu rakenteellisia virheitä tai home- ja kosteusvaurioita tai vastoin määräyksiä olevia rakenteita, vastuu ja mahdollinen korvausvelvollisuus tulee olla myös kuntotarkastuksen tehneellä henkilöllä tai yrityksellä.

Perusteluina:

Ostoaikeissa olevat henkilöt eivät välttämättä tunne rakennuslain säännöksiä tai määräyksiä vaan luottavat täysin kuntotarkastajan tekemään asiakirjaan.

Esim.

Aravalainoitetuissa rakennuksissa oli todella tarkat säännöt ja määräykset miten rakennus tuli tehdä. Rakennustöitäkään ei saanut jatkaa ennen kuin rakennustarkastaja oli kyseisen kohdan hyväksymässä. Nyt todetaan, että nämä rakennukset ovat väärin rakennettuja. Niissä ilmenee home- ja kosteusvaurioita, kun ei ole suunniteltu ja/tai rakennettu oikein. Kuitenkin kiinteistöt on tehty aikoinaan tarkan valvonnan alla ja silloisten rakennusmääräysten mukaisesti.

 

Liittovaltuuston syyskokous 12.11.2011 Joensuussa

Suomen Omakotiliitto on huolissaan asumiskustannusten kokonaistaakan noususta

Suomalaisten toiveasumismuotona on pientalo. Kuitenkin asumisen kustannukset ovat pientaloissa kaikkein suurimmat. Pientaloasumisen kokonaiskustannukset muodostuvat eri kustannuslähteistä: lämmityksestä, monista veroista, sähkön kulutuksesta, useista kunnallisista maksuista, vakuutusmaksuista, talon huollosta ja korjauskuluista. Omakotitaloasukkaat vastaavat yksin oman talonsa asumiskustannuksista.

Kiinteistövero nostaa asumiskustannuksia epäoikeudenmukaisesti

Omakotiliiton mielestä nykyinen kiinteistöverojärjestelmä on lopputulokseltaan hyvin epäoikeudenmukainen kiinteistönomistajalle. Kiinteistöveroa ollaan lehtitietojen mukaan nykyisestä entisestäänkin nostamassa. Kiinteistöverosta olisi tulossa nykyisestäkin enemmän asumiskustannuksia nostava automaatti. Kiinteistöverotusta tulisi tarkastella osana asumisen kustannusten kokonaistaakkaa ja saattaa kiinteistöverotus kiinteistönomistajille kohtuulliseksi.

Asuntolainojen korkovähennysoikeuden supistaminen kohdistuu nuoriin lapsiperheisiin

Omakotiliitto on pettynyt asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden aiottuun leikkaamiseen. Leikkaus kohdistuu pahiten asumisuransa alkupäässä oleviin lapsiperheisiin, joilla on suurimmat asumismenot.

Kotitalousvähennystä on kehitettävä

Kotitalousvähennys on ollut tähän asti myös menestys ammattilaisten työllistämisessä ja harmaiden markkinoiden vastaisessa kamppailussa. Vähennys on ollut hyvä kannuste tarpeellisten remonttien tekemiseen ja maamme asuinrakennuskannan kunnossapitoon. Kotitalousvähennyksen käyttö on ollut erityisen suosittua omakotitaloissa, joissa remontoimisen kulut ovat talouskohtaisesti suurimmat. Kotitalousvähennysjärjestelmää ei saa näivettää – tarpeellista järjestelmää olisi sen sijaan kehitettävä. Hyvin hoidettu talo on kaikkien suomalaisten etu.

Energiakorjausavustusjärjestelmää on kehitettävä ja puolueetonta energiatehokkuusneuvontaa tarvitaan

Kotitalouksien puolueeton energianeuvonta on turvattava. Näin voidaan edistää energiatehokkuuden laaja-alaista toteutumista. Suomen Omakotiliitolla on omakohtaisia kokemuksia onnistuneesta kansalaisten energianeuvonnasta. Tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset lisäävät asumiskustannuksia maamme olemassa olevan pientalokannan osalta. Siksi tulee edelleen kehittää pitkäjänteisesti nykyisen energia-avustusjärjestelmän tuomia mahdollisuuksia kiinteistönomistajalle saada avustusta lämmitysjärjestelmän saneeraukseen uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi. Energia-avustusjärjestelmän tuomat säästöt koituvat koko kansantalouden hyväksi ja edistävät kotimaista energiatuotantoa sekä ilmastopolitiikkaa.

Asuntopoliittisen työryhmän tehtävä oikeita päätöksiä

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi vuosille 2012–2015. Asuntopolitiikalla edistetään kohtuuhintaista asumista sekä kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, työmarkkinoiden toimivuutta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Ohjelmaan kirjataan asuntopolitiikan toimenpide-ehdotusten lisäksi ehdotukset niiden rahoituksesta ja toteutusaikataulusta.

Omakotiasukkaan edustus puuttuu asuntopoliittisesta työryhmästä. Tämä on suuri puute.

Ohjelmatekijöiden on kuultava myös järjestöjen näkemyksiä asuntopolitiikan suunnasta päätettäessä. Suomen Omakotiliitto vaatii, että työryhmän ehdotukset sisältävät toimenpiteitä, jotka hillitsevät asumisen kustannusten nousua ja pitävät ne kohtuullisena.

 

Liittovaltuuston kevätkokous 16.4.2011 Turku

ASUMINEN HALLITUSOHJELMAAN

Asuminen on jokaisen kansalaisen perustarve ja suomalaisen hyvinvoinnin perusedellytys. Siksi asumisen kehittämisen tulee olla keskeisenä eduskuntavaalien jälkeisessä hallitusohjelmassa. Suomessa on noin 2,4 miljoonaa rakennusta, omakotitaloja niistä on yli miljoona ja kesämökkejä lähes puoli miljoonaa. Yli puolet suomalaisista asuu omakotitaloissa (2.680.000 henkilöä), joten omakotiasukkaat edustavat enemmistöä. Demokratiassa enemmistöllä pitäisi olla merkitystä.

 Asumiskustannusten nousukierre kuriin

Asumisen verotus ja kunnalliset maksut ovat viime vuosina nousseet voimakkaasti. Asumisen kulut ovat nousseet muita kuluttajahintoja voimakkaammin. Tuoreimpana niistä on energiaverojen korotus. Asuntolainan korkojen verovähennysoikeus on asunnon hankkijoille keskeinen tuki, jota tarvitaan. Sukupolvien välinen eriarvoisuus korostuu, jos nykyisiltä asuntovelallisilta poistetaan etuus, josta suuret ikäluokat nauttivat.

 Vakituiseen asumiseen käytettävän kiinteistön varainsiirtoveroa on laskettava

Vakituiseen asumiseen käytettävän kiinteistön hankinnassa on maksettava neljän prosentin vero kauppahinnasta, mutta asunto-osakkeiden kaupasta 1,6 prosenttia. Erityisesti lapsiperheet ostavat omakotitaloja. Varainsiirtoveroa pitää alentaa asuinkiinteistön kaupassa samalle tasolle kuin asunto-osakkeissakin.

 Vakituiseen asumiseen käytettävän kiinteistön tontille sama kiinteistöveroprosentti kuin asuinrakennuksellekin

Kiinteistöveroa maksetaan kiinteistön sijaintikunnalle kaikista yksityisessä omistuksessa olevista kiinteistöistä maa- ja metsätalousmaata lukuun ottamatta. Kiinteistövero lasketaan erikseen tontille ja rakennuksille. Kunnanvaltuusto puolestaan määrää kunnan veroprosentin lain puitteissa. Verotusarvojen nousu on luonut veroautomaatin, jossa kiinteistöverot nousevat vaikka kunnat eivät tekisi mitään. Tilannetta voi parantaa irrottamalla asuinkiinteistön tontti yleisestä kiinteistövero-prosentista. Olisi johdonmukaista, että kunnille annetaan valta päättää kiinteistöveron alarajasta. Eihän valtio määrää kunnallisverollekaan alarajaa.

 Pitkäjänteisyyttä pientalojen energia-avustuksiin

Vuoden alussa tuli voimaan uusi asetus, jossa avustuksia voidaan myöntää myös pientaloille uusiutuvan energiankäytön tehostamiseksi. Energia-avustus on osoittautunut suosituksi. Sen tuomat säästöt tulevat koko kansantalouden hyväksi ja edistävät kotimaista energiatuotantoa. On syytä sopia energiakorjausavustusten jatkamisesta ja määristä vuotta pitemmälle aikavälille.

 Kotitalousvähennys on tarpeen

Kotitalousvähennys on ollut menestys ammattilaisten työllistämisessä ja harmaiden markkinoiden vastaisessa kamppailussa. Kotitalousvähennyksen käyttöä tulee jatkaa ja laajentaa talonpidossa.

 Puolueetonta neuvontaa

On kuluttajan ja yhteiskunnan etu tuottaa puolueetonta tietoa kansalaisille heidän suurissa päätöksissään: energiavalinnoissa, jätevesiratkaisuissa, talonpidossa. Kuluttajien puolueettomalle energianeuvonnalle tulee turvata jatkuvuus.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Liittovaltuuston kokous 30.10.2010 Kerava
 

Omakotiliitto haluaa kohtuullisuutta omistusasumisen verotukseen

    -      asuntolainojen korkovähennykseen ei saa koskea

 

Viimeisimpien tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista haluaa, että asuntolainojen korkovähennysoikeus jatkuu, valtaosa suomalaisista haluaa omistusasuntoon ja valtaosa suomalaisista pitää omakotitaloa parhaana asumisen vaihtoehtona.

 

Suomen Omakotiliitto vaatii, että kansalaisten mielipidettä on kuultava. Liitto tyrmää jyrkästi esillä olleen asuntolainojen korkovähennyksen poiston tai leikkaamisen. Liiton mielestä kansalaisten toiveita on noudatettava, ja siksi on poistettava esteitä päästä asumaan omistusasuntoon.

Asuntolainojen korkovähennysoikeuden säilyttäminen nykyisellä tasoltaan edistää mahdollisuuksia päästä kiinni omistusasuntoon.

 

Monet isoja asuntolainoja ottaneet ovat tehneet lainapäätöksen huomioimalla myös lainan korkovähennysoikeuden vaikutukseen omaan talouteensa. Korkovähennysoikeuden poisto tai leikkaaminen veisi pohjaa pois omakotitaloon muuttaneiden taloudenpidolta.

 
Kiinteistövero

Omakotiliiton mielestä suunnitelmat kiinteistöveron nostamiseksi tulee lopettaa ja kiinteistövero tulee saattaa kohtuulliseksi. Kiinteistöveron alaraja tulee poistaa. Alarajan päättäminen valtiovallan toimesta loukkaa kunnallista päätösvaltaa.

 

Kannusteita energiatehokkuuden edistämiseen

Pientaloasukkaat suhtautuvat vastuullisesti energiatehokkuuden aitoon edistämiseen. Yli miljoonan pientaloasunnon kunnosta on pidettävä hyvää huolta. Siksi liitto edellyttää, että tarvitaan myös riittävästi kannustavia elementtejä, kuten neuvontaa ja tukea pientalojen energiakorjauksiin.

 


 

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY                JULKILAUSUMA